top of page
neighborhood_web copy.png

Katye a

InTown gen tout engredyan ki nesesè pou yon rezurjans: moun ki angaje yo k ap kolabore, enstitisyon ankrè ki fè envestisman enpòtan, òganizasyon san bi likratif devwe k ap defann rezidan yo, atis ki gen talan k ap kreye, ak ti biznis ki gen resous ki chwazi rete.

itw_Primary_Logo copy.png

Mak la

Mak InTown pote kreyativite, divèsite, ak otantisite ansanm. Anplis gwo atizay ak byen kiltirèl katye a, yo envite plis moun pou pataje pwòp ekspresyon kreyativite yo. Gen yon pi gwo rekonesans nan bezwen an fè plas nan yon tab komen pou tout moun, pa sèlman yon kèk. Mak la kominike enèji ak lajwa katye a genyen chak fwa moun ap kolabore youn ak lòt epi travay pou benefis tout moun. 

arrow up b-42-42.png

Pwogrè

Mache nan katye a epi w ap wè anpil devlopman. Fouye pi fon epi w ap jwenn biznis, enstitisyon, ak moun ki ap reyini ansanm nan fason inatandi pou pote nouvo lavi nan katye a.

bottom of page